Bijzondere diensten

Naast de reguliere diensten worden er ook bijzondere diensten gehouden. Zij hebben een speciaal karakter en benadrukken een bepaald aspect van ons kerk-zijn. Dit zijn de diensten waarin bijvoorbeeld kinderen worden gedoopt, Belijdenis van het geloof wordt afgelegd of het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

DOOPDIENSTEN
Ouders/verzorgers die hun kinderen willen laten dopen kunnen daarvoor contact op nemen met hun wijkouderling en/of wijkpredikant. De data van de doopdiensten zijn te vinden op de website en worden in het kerkblad Ontmoeting vermeld. 

 

AVONDMAALSDIENSTEN   

 

Het Heilig Avondmaal wordt éénmaal per twee maanden gevierd.
Voor hen die niet naar de kerk kunnen gaan is er gelegenheid tot viering aan huis.
Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de secretaris van de Diakonie.

 

DIENSTEN VOOR JONG EN OUD 
De leef- en geloofswereld van kinderen in de basisschool-leeftijd staat in deze viering centraal. Op creatieve wijze wordt vorm gegeven aan een bijbels thema. Ouders-kinderen-school-kindernevendienst dragen hun steentje bij.

JEUGDDIENSTEN 
Wat leeft bij jongeren krijgt in deze dienst accent naar vorm en inhoud. Verrassende muziek en expressie klinkt in deze viering. Totaal verschillend van een reguliere eredienst. Toch blijft de kern God-wij/ik-maatschappij gehandhaafd. De diensten worden samen met tieners voorbereid.

TAIZéDIENSTEN
Protestantse broeders hebben na de Tweede Wereldoorlog in Taizé (een dorpje in de Franse landstreek Bourgondië) een klooster gesticht dat al tientallen jaren honderdduizenden jongeren trekt. Tegenwoordig wordt de gemeenschap van broeders gevormd door leden van alle grote christelijke kerken. In de drie vieringen per dag staan stilte, zang, aanbidding en meditatie centraal en dit alles in een ongedwongen sfeer.  

Momenteel worden er in de Dorpskerk geen Taizévieringen meer gehouden. Van vieringen in Dieren, Velp en Duiven worden aankondigingen in de hal van de kerk opgehangen.

MUZIKALE VESPERS
De Muzikale Vespers zijn geïnspireerd door de Anglicaanse evensong. Religieuze beleving staat op de voorgrond.
Er wordt ruimte gegeven aan stilte en meditatie, meezingen en luisteren. Elk vesper heeft zijn eigen kleur.
De voormalige Raad van Kerken heeft ze geïntroduceerd in de kerken in Rheden.