College van Diakenen

Het profetenwoord luidt: ‘God kennen is gerechtigheid doen’. En wat is ‘God kennen’ anders dan ons belijden dat God liefde is. Dit wil bijbels zeggen rechtvaardigheid en barmhartigheid. Dan horen wij  daarin het appèl om zelf vergaand liefdevol te zijn door te helpen waar geen helper is om niet’.

Het College van diakenen vergadert eenmaal per maand. Op de agenda staan o.a. vaste onderwerpen volgens ons Werkplan zoals Wijkteams, Ouderenwerk, Jeugddiaconaat, Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), Communicatie en  onderwerpen aangereikt door het Moderamen van de Kerkenraad. Het college van diakenen is tevens de juridische vertegenwoordiger als rechtspersoon van de diaconie.

De diaconie heeft een eigen landelijk blad Diakonia, uitgegeven door Kerk in Aktie waaruit we inspiratie putten en behandelde onderwerpen die voor Rheden relevant zijn, aankaarten.

De kerntaken of zorgtaken van de diaconie zijn eigenlijk een ‘Pallet van Activiteiten’ . Ons organisatieplan beschrijft al die activiteiten inclusief de financiële taken. Enkele plaatselijke  voorbeelden:

-Autodienst en rolstoelen begeleiding
-Kerkdienst op Rhederhof
-Contactmiddagen en vakantiereis voor ouderen, Kerst- en Paasvieringen.
-Participeren in de wijkteams
-Fungeren als aanmeldpunt voedselbank
-Opstellen diaconale begroting en rekening
-Verjaardag bloemen en kerstattentie voor ouderen 80+
-Bloemen uit de kerk naar zieken etc.
-Diverse werkzaamheden in en rondom de erediensten
-Jongeren activiteiten in samenwerking met de jeugdouderling
-Financiële ondersteuning in noodsituaties 

Voor alle taken en vieringen is geld nodig. Diakenen hebben daarom een speciale taak t.a.v. gelden en collecten in de gemeente. De diaconie is verplicht een bepaald bedrag aan het landelijk dienstencentrum af te dragen. Daarnaast zijn er afdrachten naar de in het collecterooster vastgestelde landelijke doelen. 

De dienst van Schrift en Tafel  wordt door voorganger en diakenen uitgeoefend. Ook draagt een diaken de Paaskaars in de Paasnachtdienst binnen en overhandigt een diaken of ouderling bij het dopen de doopkaars aan de ouders. Ambtsdragers zijn brengers van het Licht.

Samenstelling (alfabetisch) van het College van Diakenen:

dhr. J. de Bes           Groenestraat 11 b       tel. 026 495 20 85    voorzitter /penningmeester 
mevr. K. van Hoytema-Wijbrans    Europalaan 61 tel. 026 495 30 87 secretaris
dhr. R. Keizer Methorsterweg 31 tel. 026 495 32 84 diaken