College van Predikanten en Ouderlingen

Het College van predikanten en ouderlingen vergadert minimaal zes keer per jaar.
Aan de orde komen, naast een inhoudelijk onderwerp en mededelingen uit de wijkteams, voornamelijk
onderwerpen die aangereikt  worden door het moderamen en de wijkteams.

De taken van ouderlingen zijn onder meer:

-    de zorg voor het pastoraat binnen hun wijk;
-    het van tijd tot tijd bijeenroepen en voorzitten van het wijkteam;
-    participeren in de uitvoering van het pastorale werk in de wijk;
-    organiseren en samen met een predikant leiding geven aan de “groothuisbezoeken”;
-    diverse taken in en rondom de erediensten;
-    afvaardiging naar moderamen en classis.

Samenstelling (alfabetisch) van het College van Predikanten en Ouderlingen:

Ds. E.S.A. van Buuren Pinksterbloemstraat 25  tel. 026 379 84 00 coörd. pastoraal team 4 A
mevr. E. van Hout    Massenweg 24        tel. 026 495 32 19     ouderling  
mevr. A. Jansen Arnhemseweg 15 tel. 026 495 39 69 coörd. pastoraal team 5 
mevr. R. de Kort-Griffioen   Gasthuisbouwing 20 tel. 026 495 34 59 secretaris
mevr. M. Grotenbreg Holtbankseweg 4 tel. 026 321 68 63 pastoraal team 3
dhr. R. Stielstra Orajenweg 232 tel. 026 495 49 58 ouderling / tevens voorzitter
      en coörd. pastoraal team 4 B
mevr. N. Westerdijk-de Heer   J.P. Coenstraat 23 tel. 026 495 48 92 coörd. pastoraal team 2
vacature     ouderling
vacature     coörd. pastoraal team 1