Colleges en Pastorale teams

De kerkelijke organisatie van de Dorpskerkgemeenschap Rheden wordt gevormd door een aantal colleges.
 

Dat zijn:
  het COLLEGE van PREDIKANTEN en OUDERLINGEN,   het COLLEGE van DIAKENEN en
  het COLLEGE van KERKRENTMEESTERS

Deze colleges vormen tezamen met de predikant(en) de kerkenraad.

De leden van de colleges (behoudens de predikanten allen vrijwilligers) worden benoemd voor een periode
van 4 jaar. Ze worden als ambtsdrager bevestigd in een speciale kerkdienst.

Binnen de colleges zijn tevens jeugdambtsdragers werkzaam. Zij maken tevens deel uit van de CENTRALE JEUGDRAAD. Deze raad is belast met de werkzaamheden rond de jeugd binnen de kerkgemeenschap.

De voorzitters van de colleges vormen tezamen met de predikant(en) het moderamen. Het moderamen is
belast met het dagelijks bestuur van de kerkgemeenschap.

Daarnaast functioneren ten behoeve van het werk binnen de gemeente zogenaamde PASTORALE TEAMS en WERKGROEPEN. De pastorale teams worden gevormd door veel vrijwilligers en door ambtsdragers.
Zij verzorgen veel van de contacten binnen onze kerk. 

De werkgroepen, ook hier allemaal vrijwilligers, verzorgen een breed scala aan activiteiten.

Onder de links hiernaast onder de tab [Colleges] treft u meer informatie aan van de genoemde colleges en pastorale teams, hun activiteiten en de leden van de colleges en teams.