Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk


Algemene omschrijving activiteiten

Deze stichting zet zich met name in voor geldwerving ten behoeve van de restauratie en groot onderhoud van de Rhedense Dorpskerk of onderdelen daarvan.

                        

Restauraties en groot onderhoud kunnen niet betaald worden uit de reguliere kerkelijke geldmiddelen  zoals die bijeengebracht worden door Kerkbalans en vrijwillige bijdragen.

Bovendien is een achterliggende gedachte de Dorpskerk te behouden voor de gehele gemeenschap en niet alleen voor de kerkelijke gemeente. Vandaar dat de Stichting zich bij haar activiteiten op een zo breed mogelijk publiek richt.

In de afgelopen jaren zijn er gelden bijeengebracht voor een gedeeltelijke restauratie en het grootonderhoud van het hoofdorgel van de kerk. Deze restauratie, het vervangen van de conducten, het vernieuwen van de blaasbalgen en van de Vox Humana (het register, dat als de menselijke stem klinkt) is de kwaliteit en het geluidsvolume van het orgel sterk verbeterd.
In de herfst van 2011 was de restauratie voltooid en vond de feestelijke heringebruikname van het orgel plaats.

In de nabije toekomst is het pleisterwerk in de kerk aan reparatie en restauratie toe. Stukken pleisterwerk laten los en worden momenteel provisorisch gerepareerd, maar algeheel herstel is noodzakelijk.

Daarnaast is er, mede door toenemend gebruik van de kerk voor doordeweekse activiteiten, behoefte aan een nieuwe en goed toegankelijke toiletgroep. Onderzocht wordt hoe en waar in de kerk een dergelijke voorziening gemaakt kan worden.
Als de plannen rond zijn en de toestemming is gegeven (o.a. door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed), zal de Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk zich inzetten om de benodigde gelden bijeen te brengen. 

Donaties en nieuwe donateurs blijven uiteraard zeer welkom.

Zie ook de mogelijkheden daartoe onder: ANBI SBRD.

Bankrekeningnummer: NL87 RABO 0355219182 ten name van: Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk   

Samenstelling

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij onderstaande bestuursleden:

dhr. W. Heitman voorzitter      tel. 026 495 53 25
mevr. I. Elderman secretaris  
dhr. A.H. van Dijk penningmeester      tel. 026 495 10 55
dhr. J. Colenbrander   lid tel. 026 495 11 57
     

Contactgegevens

Het postadres van het secretariaat van de stichting is: Dorpsstraat 70, 6991 HH Rheden.